Gold Hair s.r.o.

+48 735 700 047

(Pn.-Pt. 9:00 - 17:00)

Procedura reklamacyjna

 

Regulamin procedury reklamacji dla konsumentów (osób fizycznych)

Niniejsza procedura dotycząca reklamacji (dalej jako „Procedura reklamacyjna”) reguluje zasady dotyczące reklamowania wadliwych towarów zakupionych przez konsumenta za pośrednictwem sklepu internetowego www.goldhair.pl od naszej firmy:

Gold Hair s.r.o.

Karasova 1130/23, 709 00 Ostrava, Republika Czeska

NIP: CZ04799241

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Handlowym, prowadzonym w Sądzie Wojewódzkim w Ostrawie (Republika Czeska), sekcja C, wkładka nr 65202;

Adres do wysyłki: Parcel Shop, Gold Hair s.r.o., Relaksowa 5, 47-460 Chałupki, Polska

Numer telefonu: +48 735 700 047

E-mail: info@goldhair.pl

1. Za jakie wady opowiadamy?

1.1 Jako Sprzedawca odpowiadamy za dostarczeniu Państwu towaru, który został przez Państwa zamówiony oraz za to, że podczas odbioru towaru nie ma on wad. To oznacza, że towar przy odbiorze przede wszystkim:

 • ma właściwości, które zostały uzgodnione lub których mogli Państwo oczekiwać ze względu na cechę towaru i na podstawie reklamy;
 • jest w odpowiedniej ilości, odpowiednim rozmiarze lub o odpowiedniej gramaturze;
 • spełnia wymogi prawne;
 • służy do określonych przez nas celów lub do celów, do których zazwyczaj używa się danego towaru;
 • odpowiada jakości, która została uzgodniona albo jakości, która dla danego typu towaru jest regulowana przez przepisy prawa;
 • nie ma wad prawnych, tzn. do towarów nie ma prawa osoba trzecia, a towar posiada dokumenty niezbędne do prawidłowego użytkowania towarów.

Ponadto ponosimy odpowiedzialność za powstanie wad w okresie gwarancyjnym.

W okresie gwarancyjnym odpowiadamy także za plątanie włosów.  Nie odpowiadamy za wady powstałe po prawnie ustalonym okresie gwarancyjnym.

1.2 Różnice w odcieniach kolorów pomiędzy rzeczywitością a obrazem na urządzeniach elektronicznych nie mogą zostać uznane za wadę. W przypadku zamówienia włosów prosimy o kontrolę jakości (struktury, barwy, długości, pofalowania) zaraz po ich odbiorze – te właściwości towaru nie mogą być przedmiotem reklamacji. W przypadku, gdy towar nie odpowiada Państwa oczekiwaniom, macie Państwo prawo do odstąpienia od umowy do 14 dni od momentu odbioru towaru, zgodnie z punktem 6. Regulaminu zakupów dla Konsumentów (osób fizycznych).

 

2. Jaki jest okres gwarancji?

2.1 W przypadku nieużywanego towaru okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru, chyba że na stronie internetowej, w załączonych dokumentach lub w reklamie został zadeklarowany dłuższy okres gwarancji.

2.2 W przypadku towarów, które mają określoną datę minimalnej trwałości, okres gwarancyjny obowiązuje do tej daty. Należy pamiętać, że włosy ze względu na swoje właściwości mają ograniczoną żywotność.

2.3 Jednocześnie zwracamy uwagę, że zachowanie właściwości poszczególnych produktów po upłynięciu okresu minimalnej trwałości zależy od przestrzegania zaleceń dotyczących pielęgnacji przedłużanych włosów, które są dostępne na naszej stronie.

2.4 W przypadku wymiany towaru na nowy lub jego naprawy, ewent. w przypadku wymiany części lub elementów towaru, nie rozpoczyna się nowy okres gwarancyjny. Zostaje on przedłużony o okres, w którym nie mogli Państwo korzystać z towaru, tzn. o okres, w którym był on w naprawie.

3. Z jakich praw mogą Państwo skorzystać z powodu naruszenia umowy?

3.1 Prawa do reklamacji wynikają z przepisów Kodeksu Cywilnego, obowiązującego w Republice Czeskiej, w szczególności z paragrafów  2099 do 2117 oraz § 2165 do 2174.

3.2 W związku z ww. przepisami mają Państwo prawo do:

a) Uzupełnienie braków

W przypadku, że dostarczymy mniejszą niż wcześniej ustalona ilość towaru lub towar będzie niekompletny, macie Państwo prawo do żądania uzupełnienia braków.

b) Obniżenie ceny

W przypadku, gdy przy odbiorze towaru zauważyli Państwo wadę lub wystąpiła ona w okresie gwarancyjnym, macie Państwo do adekwatnej obniżki ceny.

c) Wymiana towaru lub jego wadliwych elementów

Możecie Państwo zawsze zażądać wymiany towaru lub jego wadliwych elementów, za wyjątkiem sytuacji, w której jest to niewspółmierne co do rodzaju wady (szczególnie w przypadku, gdy nie jest możliwa natychmiastowa naprawa) oraz w przypadku, gdy doszło do nieznacznego naruszenia umowy.

W przypadku, gdy wadliwy jest tylko element towaru, prawo do wymiany towaru nie ma zastosowania. W sytuacji, w której podczas rozstrzygania reklamacji dojdziemy do wniosku, że wadliwy jest jedynie element towaru, zostanie on wymieniony na nowy.

Prawo do wymiany nie ma zastowania również w sytuacji zakupu za niższą cenę. Zamiast tego mogą Państwo zażądać zniżki.

d) Naprawa towaru

Macie Państwo prawo do darmowego usunięcia wady w przypadku, gdy naprawa jest możliwa do przeprowadzenia. W przypadku, gdy nie będziemy mogli naprawić towaru, zostaną Państwo o tym niezwłocznie poinformowani – będziecie mogli Państwo skorzystać z innych wymienionych sposobów rozwiązania reklamacji.

e) Zwrot pieniędzy

Zwrotu pieniędzy możecie Państwo żądać jedynie w przypadku, gdy:

 • dostarczenie wadliwego lub niekompletnego towaru z naszej strony stanowi istotne naruszenie umowy;
 • nie jesteśmy w stanie naprawić wady, która uniemożliwia prawidłowe korzystanie z produktu lub nie jesteśmy w stanie wymienić towaru na nowy (np. z powodu zaprzestania jego produkcji);
 • pomimo przeprowadzonej naprawy, dochodzi do ponownego pojawienia się wady (wystąpienie tego samego defektu po co najmniej dwóch naprawach);
 • wystąpiła większa liczba defektów (jednoczesne wystąpienie co najmniej 3 wad, z których każda uniemożliwia prawidłowe korzystanie z towaru);
 • nie jesteśmy w stanie dotrzymać terminu rozwiązania reklamacji (30 dni od zgłoszenia reklamacji).

3.3 Warunkiem wymiany lub zwrotu towaru (odstąpienia od umowy) jest jego zwrot w nienaruszonym stanie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy:

a) doszło do uszkodzenia w trakcie sprawdzania jakości towaru po jego otrzymaniu;

b) towar został użyty przed pojawieniem się defektu;

c) niemożność zwrotu towaru w niezmienionym stanie nie było celowym działaniem lub przeoczeniem;

d) towar został sprzedany przed pojawieniem się wady, został użyty lub zmodyfikowany podczas normalnego użytkowania – w tym przypadku możliwy jest zwrot części towaru, przy czym konieczna jest dopłata w wysokości, w której odnieśli Państwo korzyść finansową.

4. Kiedy prawo do reklamacji nie obowiązuje?

4.1 Prawo do reklamacji nie obowiązuje, gdy:

 • byli Państwo świadomi wady jeszcze przed odbiorem towaru;
 • przyczynili się Państwo do powstania wady;
 • upłynął okres gwarancji.

4.2 Gwarancja i roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady również nie mają zastosowania w przypadku:

 • zużycia towaru wynikającego z jego zwyczajowego korzystania – w przypadku włosów może dochodzić do ich falowania, skręcania, utraty oryginalnego blasku i koloru (za zużycie spowodowane zwyczajowym użytkowaniem uważa się także np. pojemności baterii i akumulatorów);
 • wad odpowiadającym takiemu samemu stopniowi zużycia jak w momencie odbioru towaru;
 • towarów sprzedanych za niższą cenę – w przypadku wad, z powodu których cena została obniżona;
 • towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą zachować swoich właściwości przez cały okres gwarancji.

4.3 W przypadku włosów nie ma zastosowania prawo do reklamacji, gdy:

 • włosy zostały poddane zabiegom chemicznym – farbowaniu, robieniu pasemek itp.;
 • włosy zostały obcięte, cieniowane czy w inny sposób zmodyfikowane;
 • włosy zostały narażone na działanie czynników zewnętrznych (mycie, czesanie, prostowanie), które spowodowały utratę oryginalnego kształtu lub koloru;
 • wbrew naszym zaleceniom zastosowane zostały złe techniki pielęgnacji;
 • dochodzi do wypadania i wyczesywania włosów;
 • włosy samoczynnie stają się suche.

5. Jak postępować podczas procedury reklamacyjnej?

5.1 Prosimy o skorzystanie z prawa do reklamacji niezwłocznie po wykryciu wady.

5.2 Reklamacje przyjmujemy w naszej siedzibie.

W przypadku, gdy będziecie Państwo zainteresowani naprawą towaru, a w potwierdzeniu została wskazana osoba wyznaczona do jej przeprowadzenia, jesteście Państwo zobligowani do złożenia reklamacji u tej osoby, ale jedynie w przypadku, gdy ta osoba znajduje się w tym samym miejscu co my lub w miejscu bliższym Państwa miejsca zamieszkania.

5.3 Zalecane postępowanie podczas procedury reklamacyjnej:

 • w celu szybszego rozwiązania reklamacji możecie Państwi wcześniej poinformować nas o powstałych wadach poprzez telefon, maila lub listownie;
 • należy nas poinformować o tym, na jakie prawo z prawa do reklamacji się Państwo powołują – czy są Państwo zainteresowani uzupełnieniem braków, obniżeniem ceny, wymianą lub zwrotem towaru albo jego naprawą w związku z niniejszą Procedurą reklamacyjną oraz Kodeksem Cywilnym;
 • reklamowany towar wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy wysłać na adres naszej siedziby (nie odbieramy przesyłek za pobraniem) lub jeśli w potwierdzeniu reklamacji została wskazana osoba wyznaczona do naprawy, na adres tej osoby. Prosimy o zapakowanie towaru do odpowiedniego opakowania, zapobiegającego ewentualnym zniszczeniom;
 • W niektórych wypadkach zwrot wadliwego towaru nie jest konieczny - jeżeli wadę produktu można udowodnić innym sposobem (np. za pośrednictwem przesłanej fotografii lub filmiku, na których wada będzie wyraźnie widoczna). W wypadku, że klient będzie domagał się zwrotu pieniędzy (z powodu odstąpienia od umowy), wadliwy towar musi zostać każdorazowo zwrócony, chyba że klient oraz firma Gold Hair postanowią inaczej.

5.4 Moment zgłoszenia reklamacji obowiązuje od chwili, w której została nam zgłoszona wada towaru i zostało zastosowane prawo do odpowiedzialności za wady sprzedanego towar.

5.5 Decyzję o dostarczonej reklamacji podejmujemy niezwłocznie, w złożonych przypadkach do trzech dni roboczych. Okres ten nie obejmuje czasu odpowiedniego dla rodzaju produktu lub usługi potrzebnego do fachowej oceny wady. Reklamacja, włącznie z ewentualnym usunięciem wady, zostanie rozwiązana niezwłocznie, najpóźniej do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba że wspólnie został uzgodniony późniejszy termin.

5.6 W przypadku, gdy powołacie się Państwo na prawo, z którego z obiektywnych powodów nie mogą Państwo skorzystać (szczególnie w przypadku, gdy wada jest niemożliwa do usunięcia lub w przypadku wymiany towaru, która nie jest możliwa), niezwłocznie się z Państwem skontaktujemy. W takim przypadku jest możliwość powołania się na inne prawo, zgodne z Regulaminem procedury reklamacyjnej.

5.7 Przy zgłoszeniu reklamacji wydamy Państwu potwierdzenie o zastosowanych prawach, przedmiocie reklamacji oraz o wnioskowym przez Państwa sposobie rozwiązania reklamacji. Po rozwiązaniu reklamacji wydamy państwu decyzję zawierającą datę i sposób rozwiązania reklamacji, włącznie z potwierdzeniem procedury naprawy z czasem jej trwania; w przypadku odrzucenia reklamacji pisemne uzasadnienie.

5.8 Zgodnie z Kodeksem Cywilnym mają Państwo prawo do zwrotu kosztów poniesionych w związku z reklamacją towaru. Należy pamiętać, że możliwość skorzystania z tego prawa upływa po okresie jednego miesiąca po upłynięciu terminu, w którym należało zgłosić wadę.

 

Powyższe zasady wchodzą w życie od 20.08.2018

 

 

 

Regulamin reklamacji dla przedsiębiorców i osób prawnych

Niniejsza procedura dotycząca reklamacji (dalej jako „Procedura reklamacyjna”) reguluje zasady dotyczące reklamowania wadliwych towarów zakupionych przez przedsiębiorcę lub osobę prawną za pośrednictwem sklepu internetowego goldhair.pl od naszej firmy:

Gold Hair s.r.o.

Karasova 1130/23, 709 00 Ostrava, Republika Czeska

NIP: CZ04799241

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Handlowym, prowadzonym w Sądzie Wojewódzkim w Ostrawie (Republika Czeska), sekcja C, wkładka nr 65202;

Adres do wysyłki: Parcel Shop, Gold Hair s.r.o., Relaksowa 5, 47-460 Chałupki, Polska

Numer telefonu: +48 735 700 047

E-mail: info@goldhair.pl

 

1. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady

1.1 Jako Sprzedawca odpowiadamy za dostarczeniu Państwu towaru, który został przez Państwa zamówiony oraz za to, że podczas odbioru towaru nie ma on wad. To oznacza, że towar przy odbiorze przede wszystkim:

 • jest w uzgodnionej ilości;
 • odpowiada jakości i sposobowi wykonania, które zostały uzgodnione pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, ewentualnie na podstawie ustalonej próbki albo wzorca lub według przeznaczenia wynikającego z umowy;
 • za wadę towau uznaje się także sytuację, w której Sprzedawca dostarcza Kupującemy towar inny niż w zawartej umowie;
 • nie ma wad prawnych, tzn. do towarów nie ma prawa osoba trzecia, a towar posiada dokumenty niezbędne do prawidłowego użytkowania towarów.

1.2 Różnice w odcieniach kolorów pomiędzy rzeczywitością a obrazem na urządzeniach elektronicznych nie mogą zostać uznane za wadę.

2. Prawa Kupującego dotyczące naruszenia umowy

2.1 Prawa dotyczące naruszenia umowy wynikają z paragrafów 2099 do 2117 Kodeksu Cywilnego, obowiązującego w Republice Czeskiej.

2.2 W przypadku, gdy wada towaru jest zasadnicznym naruszeniem umowy, przysługują Państwo prawa wynikające z prawa do reklamacji:

a) usunięcie wady poprzez dostarczenie nowego towaru lub brakującego elementu towaru;

b) usunięcie wady poprzez naprawę towaru;

c) rabat adekwatny co do rodzaju wady;

d) odstąpienie od umowy.

2.3 Jeżeli wada jest jedynie nieznacznym naruszeniem umowy, Kupujący ma prawo do:

a) usunięcia wady;

b) adekwatnego rabatu.

2.4 Kupujący jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy o proponowanym sposobie rozwiązania reklamacji, w przeciwnym razie zdecyduje o tym Sprzedawca.

Jeśli Kupujący uzna wadę za istotne naruszenie umowy, jest zobowiązany udowodnić to Sprzedawcy.

Kupujący jest świadom, że jeśli nie skorzysta z prawa do obniżki ceny lub odstąpienia od umowy, Sprzedawca ma prawo mu dostarczyć brakujący towar lub zlikwidować wady prawne (szczególnie dostarczyć brakujące dokumenty).

2.5 Wymiana towaru lub odstąpienie od umowy nie jest możliwe w przypadku, gdy Kupujący nie jest w stanie zwrócić towaru w stanie nienaruszonym, tzn. w takim, w jakim je otrzymał, za wyjątkiem sytuacji, gdy:

a) doszło do uszkodzenia w trakcie sprawdzania jakości towaru po jego otrzymaniu;

b) towar został użyty przed pojawieniem się defektu;

c) niemożność zwrotu towaru w niezmienionym stanie nie było celowym działaniem lub przeoczeniem;

d) towar został sprzedany przed pojawieniem się wady, został użyty lub zmodyfikowany podczas normalnego użytkowania – w tym przypadku możliwy jest zwrot części towaru, przy czym konieczna jest dopłata w wysokości, w której odnieśli Państwo korzyść finansową.

3. Brak możliwości skorzystania z praw dotyczących naruszenia umowy

3.1 Prawo do reklamacji nie obowiązuje, gdy byli Państwo świadomi wady jeszcze przed odbiorem towaru lub została przez Państwa spowodowana.

3.2 Gwarancja i roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady również nie mają zastosowania w przypadku:

 • zużycia towaru wynikającego z jego zwyczajowego korzystania;
 • wad odpowiadającym takiemu samemu stopniowi zużycia jak w momencie odbioru towaru;
 • towarów sprzedanych za niższą cenę – w przypadku wad, z powodu których cena została obniżona;
 • gdy wynika to z właściwości danego towaru.

3.3 W przypadku włosów nie ma zastowania prawo do reklamacji, gdy włosy zostały poddane zabiegom chemicznym – farbowaniu, robieniu pasemek itp., włosy zostały obcięte, cieniowane czy w inny sposób zmodyfikowane, włosy zostały narażone na działanie czynników zewnętrznych (mycie, czesanie, prostowanie), które spowodowały utratę oryginalnego kształtu lub koloru, wbrew naszym zaleceniom zastosowane zostały złe techniki pielęgnacji, doszło do wypadania i wyczesywania włosów. Kupujący jest świadom, że w przypadku odcieni blond (60, 163 i platynowego) może dochodzić do szybszego zużycia włosów – przede wszystkim wysuszania oraz rozdwajania końcówek, co nie może zostać przedmiotem reklamacji. Prawo do reklamacji nie obowiązuje również w przypadku uszkodzenia łączenia włosów poprzez używanie srebrnych szamponów.

4. Postępowanie reklamacyjne

4.1 Należy skorzystać z prawa do reklamacji niezwłocznie po wykryciu wady.

4.2 Obowiązująca procedura reklamacyjna:

 • w celu szybszego rozwiązania reklamacji można wcześniej poinformować nas o powstałych wadach poprzez telefon, maila lub listownie;
 • Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę, na jakie prawo do rozwiązania reklamacji ma zamiar się powołać, opisać wadę lub opisać, jak się objawia;
 • reklamowany towar wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy wysłać na adres naszej siedziby (nie odbieramy przesyłek za pobraniem). Towar należy zapakować do odpowiedniego opakowania, zapobiegającego ewentualnym zniszczeniom;
 • Kupujący powinien załączyć dowód zakupu (fakturę lub rachunek), jeśli został wystawiony lub inny dokument potwierdzający zakup.

4.3 Za moment złożenia reklamacji uważa się moment, w którym reklamowany towar został dostarczony Sprzedawcy.

4.4 Zgodnie z Kodeksem Cywilnym Kupujący ma prawo do zwrotu kosztów poniesionych w związku z reklamacją towaru. Należy pamiętać, że możliwość skorzystania z tego prawa upływa po okresie jednego miesiąca po upłynięciu terminu, w którym należało zgłosić wadę.

 

Powyższa Procedura reklamacyjna wchodzi w życie od 20.08.2018 .

99% dostępnych produktów

99% dostępnych produktów

Ponad 1000 produktów

Ponad 1000 produktów

Dostawa od 10.50 zł

Dostawa od 10.50 zł

10 lat na rynku

10 lat na rynku

Profesjonalne doradztwo

Profesjonalne doradztwo

Pliki cookie pomagają nam osiągnąć Wasze zadowolenie. Pliki cookie pomagają nam kontrolować zawartość strony i reklamy, aby najlepiej odpowiadały Twoim potrzebom. Korzystając z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie.

Więcej informacji